ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Poradenstvo

Poradenstvo
Poskytujeme poradenstvo pri hľadaní toho najvýhodnejšieho spôsobu financovania obnovy bytového domu.

Najzásadnejšou otázkou v súvislosti s obnovou bytového domu je nepochybne samotné financovanie. Možností financovania je viacero, pričom každá prináša odlišné podmienky pre poskytnutie, iné časové rámce pre poskytnutie a samozrejme to najdôležitejšie aj iné celkové náklady. “Celkové náklady predstavujú, samotný úver – istinu a sumu úrokov, ktoré za celkovú dobu splácania zaplatíme.“

Dotácia

Spolufinancovanie pomocou nenávratnej dotácie v zmysle zákona 443/2010 Z.z, ktorý mení a dopĺňa zákon 134/2013 Z.z. ( súvisiace nariadenie vlády : 228/2013 a 354/2014 ), je možné na základe presne stanovených podmienok. Schválenie dotácie je viazané účelom, na ktorý sa poskytuje viď. zoznam systémových porúch, ako aj maximálna výška dotácie, ktorá závisí od ceny diela a podlahovej plochy bytov v bytovom dome.

Nezabúdajme však, že sa jedná o formu spolufinancovania, čo znamená, že určitú sumu z celkovej sumy diela je potrebné financovať doplnkovým úverom, alebo finančnými prostriedkami z fondu údržby a opráv bytového domu.

Pre našich zákazníkov vieme na základe poskytnutých údajov vypracovať presnú kalkuláciu pre tento spôsob financovania.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

Ďalšia forma doplnkového financovania avšak vo forme úveru s omnoho komplexnejším využitím – úver zo ŠFRB, ktorý predstavuje vzhľadom na možnosti využitia a celkové náklady s ním spojené, najvýhodnejšiu formu financovania obnovy bytového domu. Úverom zo ŠFRB je možné pokryť 75 % oprávnených nákladov ( oprávnené náklady – sú to všetky náklady súvisiace s obnovu až na výnimky – napr. stavebné práce pre nebytové priestory, horné zasklenie loggií a balkónov, DEK systém, domáce telefóny, vodomery, plynomery a pod. ) rozdelených podľa jednotlivých účelov:

  • Zateplenie bytovej budovy (1,5%)
  • Odstránenie systémových porúch (1%)
  • Výmena resp. modernizácia výťahu (1%)
  • Výmena spoločných rozvodov vody, plynu a kanalizácie (0,5%)
  • Vybudovanie bezbariérového prístupu (1%)
  • Iná modernizácia bytového domu (3%)

Pričom pre každý účel platí iná úroková sadzba ( v zátvorke za účelom ). Samozrejme je možné tieto účely kombinovať a tým dosiahnuť v zmysle zákona 150/2013 výslednú úrokovú sadzbu 0%.

Veľmi dôležitým úkonom je rozdelenie celkovej obnovy na jednotlivé účely. Toto rozdelenie je potrebné brať do úvahy pri spracovaní projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou pre žiadosť o úver zo ŠFRB a jeden z hlavných faktorov, ktoré rozhodnú o výslednej úrokovej sadzbe.

Nemali by sme zabúdať, že tak ako podanie žiadosti o dotáciu, tak aj žiadosť o úver zo ŠFRB má svoj časový rámec, čo v praxi znamená, že pokiaľ chceme uvažovať s realizáciou obnovy mali by sme podať žiadosť v čo možno najkratšom čase po otvorení prijímania žiadostí t.j.15.1. daného roka. V prípade kladného posúdenia a poskytnutia finančného krytia pre žiadosť je možné zahájiť stavebné práce.

Úver z komerčnej banky

Úverom z komerčnej banky je možné pokryť až 100 % zo sumy diela. Z časového hľadiska je tento finančný nástroj omnoho flexibilnejší ako tie vyššie uvedené, nakoľko tu neexistuje žiadne časové obmedzenia, a súvisiaca administratívna náročnosť je taktiež v tomto prípade značne nižšia. Tieto atribúty sú však vykúpené s najvyššími celkovými nákladmi v porovnaní s vyššie uvedenými alternatívami financovania.

V praxi je potrebné pristupovať ku každej obnove individuálne, samozrejme sa môžu objaviť prípade, kedy jednoducho nie je možné uplatniť dotáciu alebo čakať na úver zo ŠFRB, nakoľko sa môže jednať o havaríjny stav niektorej časti bytového domu, a tam ostáva jedinou voľbou úver z komerčnej banky.

ZdrojOprávnené náklady z celkovej ceny dielaÚrokPríjem žiadostíDoba splácaniaCelkové náklady vrátane úrokov

Zdroj Oprávnené náklady z celkovej ceny diela Úrok Príjem žiadostí Doba splácania Celkové náklady vrátane úrokov
Dotácia 50% – 70% - 15.1. – 28.2. - -
Úver zo ŠFRB 75% Od 0% (podľa účelu) 15.1. – 31.10. 20 rokov 0 – 15%
Úver z banky / Sporiteľne 100% Od 1,8% Neobmedzene Individuálne 15% <

Zaujali Vás naše služby?